Beleidsplan

Beleidsplan Stichting AyúdaMe

Stichting AyúdaMe is een christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen ongeacht diens achtergrond, geloofsovertuiging of ras. AyúdaMe is een Spaans woord en betekent ‘help mij’. En dat is precies wat wij willen doen. Mensen helpen!

Er bestaan reeds vele hulporganisaties die zich bekommeren om het welzijn van minderbedeelden in onze samenleving. Toch zijn wij van mening dat er altijd een groep is die net buiten de boot valt. Voor die bewuste groep staan wij klaar en willen wij graag helpen. Iedere hulpgeroep is persoonlijk en divers en daarom bieden wij ook een persoonlijke benadering door goed te luisteren om zo een passende oplossing te vinden.

Statutaire doel van Stichting AyúdaMe:

Ondersteuning van behoeftigen met name in Nederland en Suriname door:

  • Het verzamelen en aan hen verstrekken van kleding, huishoudelijke en overige artikelen;
  • Het verlenen van administratieve ondersteuning
  • Het bezoeken van eenzamen en buitenlandse gevangenen in Nederland

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Projecten

Onze projecten in het kort:

  • Het verzamelen van kleding en huishoudelijke spullen. Deze spullen geven wij vervolgens aan gezinnen die het hard nodig hebben.
  • Versturen van (hulp-) goederen naar derdewereldlanden. Bestemd voor arme gezinnen en voor een (selecte groep) wees-, opvang- en bejaardentehuizen.
  • Steunen van particuliere initiatieven in Suriname o.a. Lunchproject. Helaas zijn er nog steeds kinderen die geen lunch meekrijgen naar school, simpelweg omdat hun ouders dat niet kunnen veroorloven. De kinderen krijgen tijdens de pauze een belegd broodje, zodat zij zich toch kunnen concentreren en daardoor beter presteren.
  • Administratieve ondersteuning. Helpen met het opstellen van brieven of het invullen van formulieren.
  • Het bezoeken van buitenlandse gevangenen in Nederlandse gevangenissen. Een buitenlander in een Nederlandse gevangenis is natuurlijk ver weg van familie waardoor men weinig tot geen bezoek ontvangt. Er is een taalbarrière, hierdoor neemt de eenzaamheid toe. Hoe fijn is het dan om bezoek te krijgen van iemand die gelijk talig is. Ook voor geestelijke begeleiding kunnen de gedetineerden, indien gewenst, bij ons terecht.
  • Verstrekken van levensmiddelenpakketten. Er zijn nog steeds mensen in Nederland die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Door het verstrekken van pakketten met basis levensbenodigdheden zoals toiletpapier, afwasmiddel, tandpasta enz. hebben deze mensen even een zorg minder en houden wellicht wat over voor een gezondere maaltijd.

Stichting AyúdaMe wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Wij zijn geheel afhankelijk van giften en donaties. Wij zullen fondsen aanschrijven en beroep doen op de samenleving om onze projecten te steunen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: U.(Urmie) A. Ferreira Nunes de Oliveira- Seedorf

Penningmeester: L.(Luís) Paulo Adão

Secretaris: O. Foster Oksana

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo bij ontbinding zal worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling zoals bedoeld in de van toepassing zijnde belastingwetten, met een soortgelijk doel als het doel van de stichting.

De activiteiten van de afgelopen twee maanden waren meer gericht op de totstandkoming van de website, aanschaffen telefoon, werken aan het ontwerpen van onze logo, zoeken naar een geschikte en betaalbare ruimte, maken van afspraken met organisaties waar wij ons voor in willen zetten en tevens zijn wij bezig met het uitwerken van de projecten.

Stichting AyúdaMe bestaat nog niet zolang vandaar dat wij op dit moment geen financiële overzicht hebben omdat de donaties nog niet opgang zijn gekomen. Vanaf januari 2018 verwachten wij wel sponsors te hebben verworven en zullen daarna uiteraard wel financiële verantwoording afleggen.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019